Back to main

Knivsta.Nu har fem fokusområden:

Demokrati

Vi vill öka Knivstabornas möjligheter att påverka beslut som tas i kommunen.

Beslut ska föregås av dialog, och vissa beslut bör kunna tas med stöd av lokala folkomröstningar.

Politiska beslut ska tas i nämnder och/eller kommunfullmäktige så att de blir tydliga att följa

för kommuninvånare.

Trygg och trivsam småstad

Knivsta kommun ska fortsätta växa, men i en takt som vi klarar utan växtvärk.

Utbyggnaden ska ske efter en helhetsplan så att större områden planeras för att sedan fyllas med planerat innehåll – inte genom okoordinerade detaljplaner här och där utan med helhetstänk

Nybyggnation ska ske med stor hänsyn till natur, hållbarhet och befintlig bebyggelse

Pendling

Pendlingen ska underlättas med bra lokaltrafik, cykelleder samt tillgång till pendlarparkering

Utbildning & barnomsorg

Förskolornas barngrupper ska minskas i storlek.

Lärartätheten ska öka i skolan för att höja kvalitet, trivsel och trygghet för eleverna – samt skapa en bättre arbetsmiljö för lärarna.

Alla elever ska ha möjlighet att nå godkända betyg.

Knivsta ska ha nolltolerans mot mobbning.

Inga fler skolor ska byggas utan idrottshall.

Fritid & natur

Knivsta.Nu vill skapa bra fritidsmöjligheter för alla åldrar, oavsett intresse för kultur, idrott eller natur.

Knivsta.Nu har därför drivit frågan om byggandet av allaktivitetshus (Centrum för Idrott och Kultur) sedan 2006.

För oss är tillgänglighet till parker, bad och natur­områden viktigt.

Vi vill satsa på bra mötesplatser för ung­domar, från tonåren upp till unga vuxna. Det behövs också fler konstgräsplaner och ett hundbad.