Våra politiker

Victor Krusell

Knivsta skall vara en trygg och trivsam plats. Jag vill se bevarade grönytor och estetiskt tilltalande byggnader. Kommunens verksamheter skall hålla hög kvalitet. Det skall

Läs mer »

Roger Andersson

Jag vill skapa en kommun där alla som vill kan påverka, bidra till att lösa problem eller ta fram idéer. En kommun med stabil ekonomi

Läs mer »

Pierre Janson

Jag vill ha ett tryggt och trivsamt Knivsta där alla medborgare kan röra sig utomhus dygnets alla timmar utan att känna oro. Satsningar på skolan,

Läs mer »

Peter Brymér

Stopp för ogenomtänkta nybyggen nu! Knivsta behöver utvecklas i en lagom takt så att förskola, skola och infrastruktur hänger med. Idrotten är också något som

Läs mer »

Ove Engström

Gammal som ung mot snabb utbyggnad i höjdled. Hållbar utveckling mot framtida kostnader för medborgare. Trafik/parkering i tätort behöver planeras bättre. Dröm: resecentrum i Knivsta

Läs mer »

Monica Lundberg

Jag vill arbeta för och bidra till ett Knivsta som ska kännas tryggt och där medborgarna ska kunna röra sig fritt utan osäkerhet. Knivsta ska

Läs mer »

Mikael Rye-Danjelsen

Knivsta ska vara en trygg plats att leva och bo på. Vi måste dra ner på exploateringstatakten, bevara grönska och livskvalitet samt ta hand om

Läs mer »

Micaela Tiestö

Jag vill arbeta för en fortsatt utveckling av områdena kring Husby Långhundra. En gång- och cykelväg längs 77:an ut till Blå Wingen skulle möjliggöra för

Läs mer »

Mattias Norrby

Varsam samhällsutveckling ”snyggt och tryggt”, spara grönområden och bygg inte på jordbruksmark. Jag brinner för närmiljön och landsbygden ska ha samma förutsättningar som tätorten. Inga

Läs mer »

Matilda Hübinette

Jag verkar för ett trivsamt och tryggt Knivsta där vi kommande år värnar mer om de värdensom gör Knivsta attraktivt att bo och verka i.

Läs mer »

Marianne Vikström

I mitt Knivsta finns den bästa utbildningen och omsorgen. Där finns förutsättningar för ett aktivt åldrande och ett rikt kultur- och friluftsliv i trygg miljö.

Läs mer »

Maria Ahlestål

Jag vill utveckla Knivsta så att kommunen växer på ett förnuftigt och attraktivt sätt, där vi behåller småstadskaraktären och får ett levande centrum. Jag vill

Läs mer »

Lisbeth Rye-Danjelsen

Barns och äldres behov i Knivsta ska tillgodoses utifrån vars och ens förutsättningar. Kommunala beslut ska vara spårbara, transparenta och tas i rätt instans.

Läs mer »

Lennart Lundberg

Utbyggnadstakten måste sänkas. Jag vill arbeta för en utvecklad demokrati, fler vuxna i skola och förskola, förbättrad kollektivtrafik, en cykelväg till Uppsala längs med järnvägen,

Läs mer »

Lennart Hedman

Min önskan är större medborgarinflytande, bevarad småstadskaraktär med trädgårdsstadens utseende, fler naturskyddsområden och frihet från experiment med samhällsbyggande.

Läs mer »

Kristina Westas

Kultur i alla former är viktig för oss människor. Och det är viktigt att alla människor får komma till tals och bli lyssnade till.

Läs mer »

Kjell-Arne Nilsson

Ett tryggt och trivsamt Knivsta bygger på att våra barn får de möjligheter som en resursstark skola och ett brett föreningsliv ger. Äldreomsorgen ska kännetecknas

Läs mer »

Kicki Trusse

Jag månar om ett trivsamt Knivsta. Där man tryggt, från barn till vuxen, kan leva hela livet. En kommun där medborgarförslag välkomnas och att de

Läs mer »

Joss Edquist

Jag brinner extra för jämställdhet, barn och unga. Barn och unga ska få en jämställd chans till samma grundutbildning. Pengar måste satsas på ridsporten för

Läs mer »

Jenny Dybedahl

Jag vill arbeta för ett Knivsta som växer med eftertanke, med gemenskap mellan människor och närhet till såväl natur som jobb, butiker och transporter.

Läs mer »

James Mckie

Jag har bott i Knivsta sedan 2000 och vill jobba för att främja sport och kultur i Knivsta. CIK är en fantastisk tillgång och jag

Läs mer »

Ivan Krezic

Sänk utbyggnadstakten för att skapa ett tryggt och trivsamt samhälle. Mer förebyggande arbete i skolan. Rätten till bil eller ej ska beslutas av invånarna. Väljare

Läs mer »

Ingela Stern

Jag vill bygga en kommun som är hållbar på alla sätt. Där alla får plats efter egna förutsättningar. Då behövs fungerande kärnverksamheter och infrastruktur samt

Läs mer »

Daniel Boström

Jag brinner för hållbar utveckling genom allt från omsorg, god förvaltning och klimatarbete till krisberedskap. Jag tror på rimlig utbyggnad i hela kommunen och tidiga

Läs mer »

Britta Lästh

Trygghet skapas genom att alla barn får bra stöd och utveckling i förskola och skola. Kommunen behöver stötta vårt ideella föreningsliv. Bevara naturområden runt Säbysjön

Läs mer »

Birger Eriksson

Visst kan Knivsta växa, men i den takt som kommuninvånarna vill. En väl utvecklad medborgardialog borgar för att vi får en utveckling som är i

Läs mer »